DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN SINH VIÊN HỌC LẠI ĐỒ ÁN TỔNG HỢP CÙNG KHÓA 53KD TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA CŨ HỌC LẠI ĐỒ ÁN TỔNG HỢP TẠI BỘ MON LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC TT MSSV HỌ TÊN SV LỚP GHI CHÚ 2132449 HOÀNG LÊ DŨNG 49KD1 Thầy  Nguyễn  Văn Đỉnh Đt: 0912474529 4SV 2084551 VŨ TRUNG DŨNG 51KD5 2035451 NGUYỄN HUY HÙNG 52KD7 2003652 NGUYỄN NGỌCContinue reading “DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN SINH VIÊN HỌC LẠI ĐỒ ÁN TỔNG HỢP CÙNG KHÓA 53KD TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC”

Advertisement