DANH SÁCH SV KD53 THIẾU “PHIẾU NHẬN XÉT THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP” CỦA GVHD PHẦN KỸ THUẬT

Bộ môn LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC thông báo: 03 bạn SV trong danh sách dưới đây chưa nộp ĐIỂM & NHẬN XÉT trong “Phiếu nhận xét thiết kế tốt nghiệp” của GVHD phần Kỹ thuật. Đề nghị các bạn nộp cho thầy Đặng Việt Dũng (bộ môn KIẾN TRÚC CẢNH QUAN). STTContinue reading “DANH SÁCH SV KD53 THIẾU “PHIẾU NHẬN XÉT THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP” CỦA GVHD PHẦN KỸ THUẬT”

Advertisement