THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC LẠI ĐỒ ÁN 1 VÀ 2 HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2012-2013

DANH SÁCH HỌC ĐỒ ÁN 1,2 HK 3- Năm học 12-13  DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC MÔN ”ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 1”  (351616) nhóm LOP17 STT Mà SV HỌ TÊN SV LỚP GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 1 2068756 Trần Văn Dũng 56KD3 2 2217556 Trần Văn Lệnh 56QH1 3 2201256 Đặng Đức Long 56KD2 ThầyContinue reading “THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC LẠI ĐỒ ÁN 1 VÀ 2 HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2012-2013”

Advertisement