BẢNG PHÂN CHIA HỘI ĐỒNG CHẤM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP CỦA SINH VIÊN KHÓA 54KD

HỘI ĐỒNG GIẢNG VIÊN  CHỨC TRÁCH HỘI ĐỒNG I PGS.TS Nguyễn Đình Thi Chủ tịch Hội đồng GV.KTS Nguyễn Bá Minh Ủy viên Hội đồng GV.ThS Nguyễn Mạnh Trí Ủy viên Hội đồng GV.ThS Nguyễn Hồng Hương Thư ký Hội đồng       HỘI ĐỒNG II GV.KTS Đỗ Trọng Hưng Chủ tịch Hội đồngContinue reading “BẢNG PHÂN CHIA HỘI ĐỒNG CHẤM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP CỦA SINH VIÊN KHÓA 54KD”