ĐiỂM MÔN ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHÓA 54KD

TT MSSV HỌ TÊN SINH VIÊN LỚP   ĐiỂM QT   ĐiỂM KT  HỘI ĐỒNG 1 2072754 HOÀNG TUẤN ANH 54KD1              7.0                6.5 HỘI ĐỒNG I (P602-H1) 2 2219254 PHẠM QUỐC CƯỜNG 54KD1              6.0                6.0 3 2114954 PHẠM CÔNG ĐOÀN 54KD2              7.0                6.5 4 2112554 ĐOÀN PHÚ HẢI 54KD2              7.0Continue reading “ĐiỂM MÔN ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHÓA 54KD”