ĐỒ ÁN CƠ SỞ 1 KHÓA 58 HỌC KÌ 1 NĂM 2014

Đồ án cơ sở 1 cho khóa 58KD và QH. Thời gian thực hiện trên lớp từ tuần 1 đến tuần 7. Thể hiện tại nhà tuần 10. Nhiệm vụ thiết kế download tại đây. Hiện trạng khu đất thực hiện download tại đây. Các Quy chuẩn – Tiêu chuẩn tham khảo :  QCXDVN 01-2008 QuyContinue reading “ĐỒ ÁN CƠ SỞ 1 KHÓA 58 HỌC KÌ 1 NĂM 2014”