Danh sách sinh viên làm Đồ án Tổng hợp HK1 tại Bộ môn LTLSKT năm 2014.

Danh sách sinh viên làm Đồ án Tổng hợp HK1 tại Bộ môn LTLSKT năm 2014 – Cập nhật ngày 22 tháng 8 năm 2014. TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP CBHD GHI CHÚ 1 2102955 Phạm Văn Chinh  55KD1 Thầy Tôn Đại 04 SV 2 2161755 Phạm Chí Công 55KD2 3 2083855 Đoàn VănContinue reading “Danh sách sinh viên làm Đồ án Tổng hợp HK1 tại Bộ môn LTLSKT năm 2014.”