ĐỒ ÁN CƠ SỞ 1 KHÓA 58 HỌC KÌ 1 NĂM 2014

Đồ án cơ sở 1 cho khóa 58KD và QH.

 • Thời gian thực hiện trên lớp từ tuần 1 đến tuần 7.
 • Thể hiện tại nhà tuần 10.
 • Nhiệm vụ thiết kế download tại đây.
 • Hiện trạng khu đất thực hiện download tại đây.
 • Các Quy chuẩn – Tiêu chuẩn tham khảo : 
  • QCXDVN 01-2008 Quy chuẩn quy họach và xây dựng.
  • QCXDVN 01-2002 Tiêu chuẩn tiếp cận cho người tàn tật.
  • QCXDVN 06-2010 An tòan cháy cho nhà và công trình.
  • TCVN 4088-1997 Số liệu khí hậu dùng trong Thiết kế Xây dựng.
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: