Thông báo về đồ án tổng hợp khóa 55KD

Theo kế hoạch của bộ môn Lý thuyết lịch sử kiến trúc, sinh viên khóa 55Kd đang làm đồ án tổng hợp sẽ được bảo vệ trước hội đồng từ trong khoảng ngày 3 đến ngày 7 tháng 11 năm 2014. Lịch cụ thể sẽ thông báo sau.