Thông báo về đồ án tổng hợp khóa 55KD

Theo kế hoạch của bộ môn Lý thuyết lịch sử kiến trúc, sinh viên khóa 55Kd đang làm đồ án tổng hợp sẽ được bảo vệ trước hội đồng từ trong khoảng ngày 3 đến ngày 7 tháng 11 năm 2014. Lịch cụ thể sẽ thông báo sau.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: