Kế hoạch về việc thực hiện đồ án Tổng hợp lớp 56KDE/F

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG KHOA KIẾN TRÚC VÀ QUY HOẠCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 51 /2015/CV/KT-QH Hà nội, ngày 9 tháng 9  năm 2015 THÔNG BÁO V/v: Thực hiện đồ án Tổng hợp lớp 56KDE – 56KDF                                   Kính gửi: –Continue reading “Kế hoạch về việc thực hiện đồ án Tổng hợp lớp 56KDE/F”

Advertisement