Kế hoạch về việc thực hiện đồ án Tổng hợp lớp 56KDE/F

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA KIẾN TRÚC VÀ QUY HOẠCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 51 /2015/CV/KT-QH Hà nội, ngày 9 tháng 9  năm 2015

THÔNG BÁO

V/v: Thực hiện đồ án Tổng hợp lớp 56KDE – 56KDF

                                  Kính gửi: – Bộ môn Kiến trúc dân dụng,

                                                  Bộ môn Kiến trúc công nghiệp,

                                                  Bộ môn Lý thuyết & lịch sử Kiến trúc

Ban chủ nhiệm Khoa KT&QH thông báo kế hoạch thực hiện đồ án Tổng hợp của lớp 55KDCLC như sau:

Continue reading “Kế hoạch về việc thực hiện đồ án Tổng hợp lớp 56KDE/F”

Advertisement