Kế hoạch về việc thực hiện đồ án Tổng hợp lớp 56KDE/F

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA KIẾN TRÚC VÀ QUY HOẠCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 51 /2015/CV/KT-QH Hà nội, ngày 9 tháng 9  năm 2015

THÔNG BÁO

V/v: Thực hiện đồ án Tổng hợp lớp 56KDE – 56KDF

                                  Kính gửi: – Bộ môn Kiến trúc dân dụng,

                                                  Bộ môn Kiến trúc công nghiệp,

                                                  Bộ môn Lý thuyết & lịch sử Kiến trúc

Ban chủ nhiệm Khoa KT&QH thông báo kế hoạch thực hiện đồ án Tổng hợp của lớp 55KDCLC như sau:

  1. Về nguyên tắc thực hiện:
  • Đề bài: Sinh viên nhận đề bài theo từng bộ môn đã đăng ký.
  • Thời gian thực hiện:

Bắt đầu từ tuần 5 đến tuần 17.

  1. Kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:
Tuần Ngày bắt đầu Nội dung thực hiện
5 07/9/2015 Sinh viên nhận đề Đồ án tổng hợp tại Bộ môn
6-8 14/9/2015 Thực hiện Đồ án tổng hợp
9 5/10/2015 Báo cáo tiến  độ đồ án song ngữ
10-14 12/10/2015 Thực hiện đồ án
15-16 16/11/2015 Thể hiện đồ án
17 30/11/2015 Báo cáo chính thức đồ án tổng hợp bằng song ngữ

 

T/M Khoa Kiến trúc và Quy hoạch

P.Trưởng Khoa

 

(Đã ký)

 

TS Nguyễn Cao Lãnh

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: