TỔ CHỨC KHÔNG GIAN SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG CÁC LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG VEN ĐÔ GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH

This slideshow requires JavaScript.

Tóm tắt: Những năm gần đây, các làng nghề truyền thống ven đô ngày càng hấp dẫn, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước bởi những giá trị văn hóa truyền thống và sự sáng tạo qua sản phẩm thủ công đặc trưng của mỗi làng nghề. Bên cạnh những lợi ích về kinh tế, xã hội, việc gắn phát triển làng nghề truyền thống với du lịch còn góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hoá độc đáo của các làng nghề truyền thống. Một trong những giá trị văn hóa làng nghề có thể thu hút khách du lịch chính là các không gian sinh hoạt cộng đồng. Các không gian này đã mang lại hồn quê, giá trị lịch sử, giá trị tinh thần, nơi chốn cho làng nghề truyền thống. Tuy nhiên, dưới tác động của đô thị hóa, công nghiệp hóa cũng như nhu cầu sử dụng các không gian phục vụ cho hoạt động dịch vụ, thương mại, phục vụ sản xuất, các không gian phát triển du lịch ngày càng đòi hỏi cả về số lượng cũng như diện tích sử dụng. Do đó, việc các không gian sinh hoạt cộng đồng làng, xã ven đô bị xâm hại, diện tích các không gian bị thu hẹp, thậm chí bị chuyển đổi mục đích sử dụng, các công trình kiến trúc ngày một xuống cấp, hư hỏng là điều tất yếu sảy ra. Vì vậy, mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá thực trạng cũng như đưa ra giải pháp tổ chức không gian sinh hoạt cộng đồng nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị vật thể và phi vật thể, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân làng nghề truyền thống ven đô.

Từ khóa: làng nghề truyền thống, không gian sinh hoạt cộng đồng, phát triển du lịch

Continue reading “TỔ CHỨC KHÔNG GIAN SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG CÁC LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG VEN ĐÔ GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH”

Advertisement