BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC 10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

This slideshow requires JavaScript.

Tóm tắt: Tháng 3 năm 2005, bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc thuộc khoa Kiến trúc và Quy hoạch, trường Đại học Xây dựng được thành lập theo Quyết định số: 134/2005/QĐ-TCCB ngày 02 tháng 3 năm 2005 của Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng. Sau 10 năm xây dựng và phát triển, đến nay bộ môn đã có một đội ngũ cán bộ giảng dạy kinh nghiệm với 13 giảng viên và các GS, PGS, TS đã nghỉ hưu tiếp tục tham gia giảng dạy bậc đại học và sau đại học. Bộ môn đã biên soạn nhiều giáo trình, tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy; đã tham gia nghiên cứu nhiều công trình khoa học cấp Bộ và cấp trường đạt kết quả tốt. Bộ môn không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có chuyên môn sâu, có tinh thần trách nhiệm và yêu nghề, nhiều cán bộ của bộ môn đang được đào tạo tiến sỹ, thạc sỹ tại nước ngoài sẽ là những nguồn lực dồi dào trong tương lai tới. Mười năm qua, bộ môn đã cùng với khoa Kiến trúc và Quy hoạch cũng như các bộ môn chuyên ngành nâng cao chất lượng đào tạo kiến trúc sư với vai trò là bộ môn giảng dạy các môn học cơ sở ngành. Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc luôn tự hào về những thành tích đã đạt được     

Từ khóa: bộ môn lý thuyết và lịch sử kiến trúc; xây dựng; phát triển

Continue reading “BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC 10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN”

Advertisement