DANH SÁCH THỰC TẬP CÁN BỘ KỸ THUẬT KHÓA 56KD

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP CÁN BỘ KỸ THUẬT CỦA SINH VIÊN KHÓA 56KD-QH NĂM HỌC 2015-2016  Thời gian: 5 tuần (từ tuần 17 đến tuần 21) từ ngày 30/11/2015 đến 02/01/2016 Nộp báo cáo thực tập: Tuần 22 (từ ngày 04/01/2016 đến ngày 08/01/2016) Nội dung yêu cầu: Viết báo cáo thực tập có xác nhận củaContinue reading “DANH SÁCH THỰC TẬP CÁN BỘ KỸ THUẬT KHÓA 56KD”