DANH SÁCH THỰC TẬP CÁN BỘ KỸ THUẬT KHÓA 56KD

Internship image

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP CÁN BỘ KỸ THUẬT CỦA SINH VIÊN KHÓA 56KD-QH NĂM HỌC 2015-2016 

Thời gian:

  • 5 tuần (từ tuần 17 đến tuần 21) từ ngày 30/11/2015 đến 02/01/2016
  • Nộp báo cáo thực tập: Tuần 22 (từ ngày 04/01/2016 đến ngày 08/01/2016)

Nội dung yêu cầu:

Viết báo cáo thực tập có xác nhận của đơn vị nhận sinh viên thực tập, nội dung báo cáo gồm:

  • Tìm hiểu cơ cấu tổ chức và hoạt động của 1 công ty tư vấn kiến trúc, quy hoạch.
  • Cách lập một dự án đầu tư (quy hoạch hoặc kiến trúc, tuỳ theo yêu cầu của bộ môn làm thực tập).
  • Tìm một số tài liệu dự án theo định hướng có thể chuyển thành nhiệm vụ của đồ án tốt nghiệp (gồm yêu cầu thiết kế, yêu cầu quy hoạch, thành phần chức năng, chỉ tiêu diện tích chi tiết, các bản đồ quy hoạch, bản đồ khu đất…).
  • Tìm các tài liệu về tiêu chuẩn, quy chuẩn, dữ liệu liên quan đến thể loại công trình (hoặc quy hoạch) trong dự án sinh viên tìm được nêu trên.

Continue reading “DANH SÁCH THỰC TẬP CÁN BỘ KỸ THUẬT KHÓA 56KD”

Advertisement