THÔNG BÁO LỚP 59KDNT

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc thông báo Môn Đồ án dân dụng 2, sinh viên 59KDNT khi nộp đồ án, bắt buộc phải có mô hình. Nếu không có mô hình, giáo viên sẽ không chấm bài cho sinh viên đó. Trưởng bộ môn PGS.TS.KTS. Nguyễn Đình Thi