THÔNG BÁO LỚP 59KDNT

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc thông báo

Môn Đồ án dân dụng 2, sinh viên 59KDNT khi nộp đồ án, bắt buộc phải có mô hình. Nếu không có mô hình, giáo viên sẽ không chấm bài cho sinh viên đó.

Trưởng bộ môn

PGS.TS.KTS. Nguyễn Đình Thi

 

 

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: