Năm kiểu giáo viên hướng dẫn mà bạn sẽ gặp trong trường Đại học (và vì sao họ quan trọng)

Giáo viên hướng dẫn (hoặc giáo sư, phụ thuộc vào nơi bạn sống). Ai cũng có những câu chuyện kinh dị về các giáo viên hướng dẫn, cũng giống như ai cũng có những câu chuyện về một người thầy mà họ thực sự kính yêu. Suy cho cùng, các giáo viên hướng dẫn của bạn dường như là yếu tố quan trọng nhất trong hệ thống đào tạo kiến trúc; bất kể bạn bỏ ra bao nhiêu nỗ lực để học tập, bằng nhiều phương tiện khác nhau, những con người này có lẽ sẽ trở thành những nhân vật định hình không chỉ trong việc học của bạn, mà nhìn chung là cả cuộc đời bạn.

Continue reading “Năm kiểu giáo viên hướng dẫn mà bạn sẽ gặp trong trường Đại học (và vì sao họ quan trọng)”

Advertisement