DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 – NĂM HỌC 2016-2017

TT MÃ SV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD 1 2114956 Quách Hải Linh 56KD6 Nguyễn Đình Thi 0917169929 2 2056756 Nguyễn Thế Mạnh 56KD6 3 2202256 Nguyễn Tuấn Dương 56KD4 4 2076656 Bùi Vũ Linh 56KD2 5 2201256 Đặng Đức Long 56KD2 6 2114356 Trần Văn Nghĩa 56KD2 Nguyễn Mạnh Trí 0903451088 Làm việc 2hContinue reading “DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 – NĂM HỌC 2016-2017”