CHẤM GIỮA KỲ ĐỒ ÁN 2 LỚP 60KDE/F

Chiều ngày 21 tháng 11 năm 2016, Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc tổ chức chấm giữa kì đồ án dân dụng 2 lớp 60 KDE và 60 KDF tại tầng 10 nhà Thí nghiệm. Đề nghị các lớp chuẩn bị bản, băng dính, thước chỉ để báo cáo trước hội đồng.Continue reading “CHẤM GIỮA KỲ ĐỒ ÁN 2 LỚP 60KDE/F”