CHẤM SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 – NĂM HỌC 2017-2018

Thông báo chấm sơ khảo Đồ án tốt nghiệp đợt 1 Thời gian: 8h00, thứ Ba, ngày 26/12/2017 Địa điểm: P903.TN Danh sách sinh viên: Quy cách trình bày bản vẽ A0 Nội dung chấm: Khối lượng thực hiện: quy mô đồ án, số bản vẽ đầy đủ, chất lượng thể hiện: 1.0 điểm NộiContinue reading “CHẤM SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 – NĂM HỌC 2017-2018”