LỊCH CHẤM CUỐI KỲ ĐỒ ÁN 2 – NĂM HỌC 2017-2018

Thông báo lịch chấm cuối kỳ đồ án 2 ĐỐI VỚI CÁC LỚP 61KD1-5, QH VÀ NT LỊCH CHẤM ĐỒ ÁN 2 – 61KD, QH, NT Chấm trực tiếp: 8h00, thứ Bảy, 06/01/2018 Thu bài: 9h00, thứ Bảy, 06/01/2018 tại P509 nhà A1 Nhóm chấm Lớp GV phụ trách Địa điểm Nguyễn Đình Thi NgôContinue reading “LỊCH CHẤM CUỐI KỲ ĐỒ ÁN 2 – NĂM HỌC 2017-2018”