CHẤM SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 – NĂM HỌC 2017-2018

Thời gian: 8h00, thứ Tư, ngày 09/05/2018 Danh sách sinh viên và hội đồng: Form đồ án tốt nghiệp Nội dung chấm: Khối lượng thực hiện: quy mô đồ án, số bản vẽ đầy đủ, chất lượng thể hiện: 1.0 điểm Nội dung thiết kế phần kiến trúc: phân tích đề tài, khu đất, ýContinue reading “CHẤM SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 – NĂM HỌC 2017-2018”

LỊCH BẢO VỆ ĐATH LỚP NV19

  Thời gian: 8h00, thứ Ba, ngày 08/5/2018 Địa điểm: P111.H1 Form đồ án tổng hợp. Lưu ý: Số bản vẽ từ 8-12 bản A0 + 01 mô hình (không bắt buộc) + 01 bộ bản vẽ in A3 Mô hình tối đa 01 điểm Bản vẽ mang đi bảo vệ phải có chữ kýContinue reading “LỊCH BẢO VỆ ĐATH LỚP NV19”