THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP CBKT VÀ KẾ HOẠCH THỰC TẬP CBKT ĐỢT 3 NĂM HỌC 2020-2021

1. Kế hoạch thực hiện: Tại đây – Tuần 32 (29/03/2021): Sinh viên nhận và trao đổi với GVHD; Đăng ký đơn vị thực tập; Làm giấy giới thiệu. – Tuần 33 (05/04/2021) đến tuần 36 (26/04 – 01/05/2021 ): Sinh viên thực tập tại đơn vị đăng ký. – Tuần 37(03/05/2021 ): Sinh viênContinue reading “THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP CBKT VÀ KẾ HOẠCH THỰC TẬP CBKT ĐỢT 3 NĂM HỌC 2020-2021”