THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP CBKT VÀ KẾ HOẠCH THỰC TẬP CBKT ĐỢT 3 NĂM HỌC 2020-2021

1. Kế hoạch thực hiện: Tại đây Sinh viên nộp bài vào thứ 5 ngày 29/4/2021 trước 11h00 sáng; tại VPBM phòng 509.A1 2. Danh sách phân nhóm: Tại đây