THÔNG BÁO ĐỒ ÁN TỔNG HỢP 62KD – NĂM HỌC 2021-2022 (ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐATH)

Bộ môn có 2 đề ĐATH là Bệnh viện Đa khoa 500 giường và Viện dưỡng lão cho sinh viên lựa chọn như sau:

  1. Đề Viện dưỡng lão:

2. Đề Bệnh viện đa khoa 500 giường:

Lưu ý: Sinh viên liên hệ với GVHD theo số điện thoại trong danh sách phân nhóm để biết lịch làm việc cụ thể.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: