Đồ án tốt nghiệp lớp 54KDE

 BỘ MÔN HƯỚNG DẪN VÀ ĐĂNG KÍ HƯỚNG ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP – LỚP 54KDCLC TT MSSV Họ và tên Hướng đề tài Bộ môn GVHD 1 2110654 Hoàng Bảo Dương Trung tâm dưỡng lão LT&LSKT KTS. Đỗ Trọng Hưng 2 2192854 Trương Đắc Đại Giải quyết giao thông kết hợp trạm nghỉ chân vàContinue reading “Đồ án tốt nghiệp lớp 54KDE”

DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KTS KHÓA 53KD – ĐỢT 2

TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP  GV HƯỚNG DẪN GHI CHÚ 1 2090053 Vũ Văn Lâm 53KD3 Thầy NGUYỄN VĂN ĐỈNH          Số ĐT: 0912 474 529   2 2104151 Lê Hữu Thịnh 51KD6               3 2111053 Nguyễn Văn Hùng 53KD2 Thầy NGUYỄN ĐÌNH THIContinue reading “DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KTS KHÓA 53KD – ĐỢT 2”