THÔNG BÁO THAY ĐỔI PHÒNG THỂ HIỆN ĐỒ ÁN TẬP TRUNG CÁC LỚP KDE & KDF

THÔNG BÁO BỐ TRÍ PHÒNG THỂ HIỆN ĐỒ ÁN TẬP TRUNG             Do điều kiện các phòng học đồ án tại tầng 3- phòng 307 và 308 chưa được hoàn thiện, Ban chủ nhiệm Khoa bố trí phòng học thể hiện đồ án tập trung của các lớp KDE và KDF tuần 04 ( bắtContinue reading “THÔNG BÁO THAY ĐỔI PHÒNG THỂ HIỆN ĐỒ ÁN TẬP TRUNG CÁC LỚP KDE & KDF”