ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHÓA 54KD BỘ MÔN LÝ THUYÊT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Cập nhật ngày 21.08.2013 Từ tuần 1-12 năm học 2013-2014 kế hoạch cụ thể như sau: Tuần 1: Nhận và phân công danh sách hướng dẫn. Tuần 2- 10    : Làm việc với thầy hướng dẫn Tuần 11-12   : Thể hiện đồ án Các bạn sinh viên chủ động liên hệ với thầy hướng dẫnContinue reading “ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHÓA 54KD BỘ MÔN LÝ THUYÊT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC”