LỊCH THI HỌC KỲ HP LÝ THUYẾT SÁNG TÁC KIẾN TRÚC

LỊCH THI HỌC KỲ HP LÝ THUYẾT SÁNG TÁC KIẾN TRÚC               STT MÃ MH TÊN MÔN HỌC  NGÀY KT  TBĐ  LỚP  PHÒNG GIÁO VIÊN TRÔNG THI 1 351602 Lý thuyết sáng tác kiến trúc 06/06/2016 7 59KD1 32.H2 Trương Ngọc Lân – Lương Thị Hiền 2 351602 LýContinue reading “LỊCH THI HỌC KỲ HP LÝ THUYẾT SÁNG TÁC KIẾN TRÚC”