LỊCH THI HỌC KỲ HP LÝ THUYẾT SÁNG TÁC KIẾN TRÚC

LỊCH THI HC KỲ HP LÝ THUYT SÁNG TÁC KIN TRÚC
             
STT MÃ MH TÊN MÔN HỌC  NGÀY KT  TBĐ  LỚP  PHÒNG GIÁO VIÊN TRÔNG THI
1 351602 Lý thuyết sáng tác kiến trúc 06/06/2016 7 59KD1 32.H2 Trương Ngọc Lân – Lương Thị Hiền
2 351602 Lý thuyết sáng tác kiến trúc 06/06/2016 7 59KD2 34.H2 Nguyễn Mạnh Trí – Vũ Thị Ngọc Anh
3 351602 Lý thuyết sáng tác kiến trúc 06/06/2016 7 59KD3 25.H2 Ngô Việt Anh – Bùi Thị Dịu
4 351602 Lý thuyết sáng tác kiến trúc 06/06/2016 7 59KD4 26.H2 Nguyễn Trường Giang – Nguyễn Ngọc Hương
5 351602 Lý thuyết sáng tác kiến trúc 06/06/2016 10 59KD5 41.H2 Đỗ Trọng Chung – Nguyễn Hồng Hương
6 351602 Lý thuyết sáng tác kiến trúc 06/06/2016 10 59KD6 42.H2 Nguyễn Mạnh Trí – Vũ Thị Ngọc Anh
7 351602 Lý thuyết sáng tác kiến trúc 06/06/2016 10 59KDE 44.H2 Trương Ngọc Lân – Lương Thị Hiền
8 351602 Lý thuyết sáng tác kiến trúc 06/06/2016 10 59KDF 44.H2 Nguyễn Trường Giang – Nguyễn Ngọc Hương
9 351602 Lý thuyết sáng tác kiến trúc 06/06/2016 10 59KDNT 43.H2 Ngô Việt Anh – Bùi Thị Dịu

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: