THÔNG BÁO THỜI GIAN ĐÓNG DẤU ĐỒ ÁN

Để chuẩn bị bảo vệ tốt nghiệp, sinh viên hoàn thiện đồ án, xin chữ ký của GVHD vào Đồ án TN, thuyết minh đồ án sau đó mang lên văn phòng Bộ môn đóng dấu. Thời gian: 14h00 chiều thứ Năm, ngày 23/6/2016. Địa điểm: Văn phòng Bộ Môn. Lưu ý: Đồ án TN,Continue reading “THÔNG BÁO THỜI GIAN ĐÓNG DẤU ĐỒ ÁN”