THÔNG BÁO THỜI GIAN ĐÓNG DẤU ĐỒ ÁN

Để chuẩn bị bảo vệ tốt nghiệp, sinh viên hoàn thiện đồ án, xin chữ ký của GVHD vào Đồ án TN, thuyết minh đồ án sau đó mang lên văn phòng Bộ môn đóng dấu.

Thời gian: 14h00 chiều thứ Năm, ngày 23/6/2016.

Địa điểm: Văn phòng Bộ Môn.

Lưu ý: Đồ án TN, thuyết minh Đồ án TN phải có chữ ký của GVHD và dấu của BM mới được bảo vệ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: