ĐỀ ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG 2, NĂM HỌC 2017-2018

Untitled

TÊN ĐỒ ÁN: TRỤ SỞ PHƯỜNG.

Để nâng cao chất lượng đồ án, bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc có quy định KHỐI LƯỢNG công việc sinh viên cần PHẢI thực hiện cho từng buổi thông qua đồ án. Khối lượng và chất lượng làm việc này được tính vào điểm quá trình của sinh viên.

Yêu cầu sinh viên in phiếu thông đồ án và xin chữ ký của thầy hướng dẫn vào mỗi tuần làm việc. Khi chấm đồ án, sinh viên không có phiếu này sẽ không được chấm.

Chúc các bạn sinh viên làm bài tốt!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: