LỊCH CHẤM CUỐI KỲ ĐỒ ÁN 2 – NĂM HỌC 2017-2018

Thông báo lịch chấm cuối kỳ đồ án 2

ĐỐI VỚI CÁC LỚP 61KD1-5, QH VÀ NT

LỊCH CHẤM ĐỒ ÁN 2 – 61KD, QH, NT
Chấm trực tiếp: 8h00, thứ Bảy, 06/01/2018
Thu bài: 9h00, thứ Bảy, 06/01/2018 tại P509 nhà A1
Nhóm chấm Lớp GV phụ trách Địa điểm
Nguyễn Đình Thi
Ngô Việt Anh
61KD1 Nguyễn Đình Thi chấm trực tiếp

P105.H1

 

Trương Ngọc Lân
Nguyễn Ngọc Hương
61KD2 Trương Ngọc Lân chấm trực tiếp

P106.H1

Nguyễn Toàn Thắng
Nguyễn Hồng Hương
61KD3 Nguyễn Hồng Hương chấm trực tiếp

P107.H1

Nguyễn Mạnh Trí
Lương Thị Hiền
61KD4 Nguyễn Mạnh Trí chấm trực tiếp

P108.H1

Vũ Thị Ngọc Anh
Nguyễn Trường Giang
61KD5 Vũ Thị Ngọc Anh chấm trực tiếp

P109.H1

Trương Ngọc Lân
Nguyễn Trường Giang
Ngô Việt Anh
Nguyễn Ngọc Hương
61KDNT Trương Ngọc Lân Thu bài
Nguyễn Tất Thắng
Nguyễn Sĩ Quế
Nguyễn Trường Giang
61QH1 Nguyễn Trường Giang Thu bài
Đỗ Trọng Hưng
Nguyễn Toàn Thắng
Lương Thị Hiền
61QH2 Nguyễn Toàn Thắng Thu bài

ĐỐI VỚI LỚP 61KDE,F: Thời gian 13h00, thứ Bảy, ngày 06/01/2018

Chấm theo hình thức bảo vệ trước hội đồng. Sinh viên tự chuẩn bị băng dính để căng bài, que chỉ.

Danh sách Hội đồng xem tại đây

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: