Khái niệm về không gian của Nhật Bản.

Khi bạn là người đầu tiên vào phòng họp, bạn có nghĩ rằng nó trống rỗng hoặc đầy chặt không? Nếu bạn lớn lên ở phương Tây, chức năng của phòng họp là nơi để mọi người gặp nhau. Do đó, nếu không có người nào trong phòng đó, thì lẽ tất nhiên phòng đóContinue reading “Khái niệm về không gian của Nhật Bản.”

Advertisement