ĐIỂM HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020

Sinh viên đối chiếu điểm của mình, nếu có sai sót mang bài + mô hình (nếu có) lên phòng 509 để kiểm tra lại.

ĐỒ ÁN 1

CHUYÊN ĐỀ LÝ THUYẾT

CƠ SỞ KIẾN TRÚC 1

Lớp 64KD4; 64KD1;

CƠ SỞ KIẾN TRÚC

Lớp 64QH1

DIỄN HỌA TRÌNH BÀY

64QHC; 64KDNTC

CƠ SỞ THIẾT KẾ 1

64QHC; 64KDNC

LÝ THUYẾT SÁNG TÁC VÀ CƠ SỞ TẠO HÌNH KIẾN TRÚC

63QH1; 63QH2

CƠ SỞ TẠO HÌNH KIẾN TRÚC

63KD1; 63KD2

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: