THÔNG BÁO LỚP HỌC LẠI BẢO LƯU ĐQT HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2019 – 2020

  • Môn Lý thuyết sáng tác kiến trúc: Thầy Nguyễn Toàn Thắng, sđt 0903229908
  • Môn Lịch sử nghệ thuật: Thầy Trương Ngọc Lân, sđt 0912101142

Lưu ý: Sinh viên liên hệ trực tiếp với thầy để biết lịch phụ đạo cụ thể.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: