THÔNG BÁO ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 1, 2 LỚP NGUYỆN VỌNG KỲ 3 NĂM 2019-2020

Sinh viên nộp đồ án vào 14h00’ chiều thứ 6 của tuần thể hiện (ngày 14/08/2020) tại VP Bộ môn 509 A1. Sinh viên nộp theo bài tờ kí thông qua đồ án, nếu thiếu sẽ không được chấm bài.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: