THÔNG BÁO VỀ LỚP ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN LÝ THUYẾT SÁNG TÁC KIẾN TRÚC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020

Sinh viên liên hệ với thầy Trương Ngọc Lân, sđt 0912101142 để thi kết thúc môn lý thuyết sáng tác kiến trúc lớp ĐQT, kỳ 2 năm học 2019-2020 trước ngày 10/8/2020. Sau thời gian này, các bạn lớp ĐQT môn LTSTKT sẽ bị ghi là BH.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: