THÔNG BÁO CHẤM GIỮA KỲ ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 1 LỚP 64KDEC HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

Danh sách chấm giữa kỳ: Tại đây Nội dung thể hiện giữa kỳ: Sinh viên trình bày khối lượng cơ bản của phương án trên khổ giấy A1 + làm mô hình nghiên cứu ; Chấm sơ khảo và chấm tại chỗ. Sau buổi chấm giảng viên sẽ tổng hợp và nhận xét trước toànContinue reading “THÔNG BÁO CHẤM GIỮA KỲ ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 1 LỚP 64KDEC HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021”

Advertisement