ĐIỂM HỌC KỲ 2 VÀ HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020-2021

Trường hợp sai sót, các bạn liên hệ cô Bích (thư ký bộ môn) điện thoại 0822590886 để được giải đáp. Bộ môn sẽ cập nhật điểm những lớp còn lại ngay khi có điểm từ các thầy cô.

I. Học kỳ 2:

  1. Cơ sở kiến trúc 1

65KDF

2. Cơ sở kiến trúc 2

65KD3, 65KD4, 65KD5

3. Thiết kế ý tưởng 1

64KD1, 64KD2, 64KD3, 64KD4, 64KD5, 64KDF

II. Học Kỳ 3:

  1. Cơ sở kiến trúc 1

LOP19

2. Đồ án kiến trúc 1

LOP19

3. Đồ án kiến trúc dân dụng 1,2

LOP17 Đồ án 1

LOP17 Đồ án 2

Advertisement