THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỈNH SỬA BÀI VÀ ĐÓNG DẤU XÁC NHẬN SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 54KD

Các bạn sinh viên đã bảo vệ sơ khảo đồ án tốt nghiệp 54KD tại bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc chú ý:

Các bản vẽ chỉnh sửa sau khi bảo vệ sơ khảo phải xin chữ ký của thầy hướng dẫn và lấy lại dấu xác nhận tại bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc trước ngày 13 tháng 6 năm 2014.

Tất cả các nhận xét của giảng viên hướng dẫn phần kiến trúc và hướng dẫn phần kỹ thuật các bạn phải nộp về bộ môn chậm nhất trong ngày 6 tháng 6. Nếu bạn nào không nộp về để hoàn thiện hồ sơ thì sẽ phải tự chịu trách nhiệm và trình bày trước hội đồng bảo vệ chính thức.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: