DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN THỰC TẬP CÁN BỘ KỸ THUẬT HỌC LẠI ĐỢT THÁNG 8-2014

Các bạn sinh viên có tên trong danh sách lên văn phòng bộ môn vào 8h00 sáng, thứ 4, ngày 20/8/2014 để gặp các thầy và nhận nhiệm vụ thực tập – Cập nhật ngày 22 tháng 8 năm 2014

TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP CBHD GHI CHÚ
1 2166254 Trần Xuân  Cường 54KD1 Thầy Đỗ Trọng Chung  
2 2049654 Lê Ngọc  Hải 54KD1  
3 2219254 Phạm Quốc  Cường 54KD1  
4 2114354 Bùi Đức  Hùng 54KD1  
5 2000554 Nguyễn Thành  Long  54KD2 Thầy Nguyễn Đình Thi  
6 2184154 Nguyễn Minh  Tâm  54KD2  
7 2111854 Lê Duy  Hiếu  54KD2  
8 2207254 Đỗ Kim  Ngân  54KD2  
9 2153154 Lê Ngọc  Anh  54KD1  
10 2103854 Nguyễn Lê Anh  Trung 54KD2 Thầy Trương Ngọc Lân  
11 2114954 Phạm Công  Đoàn 54KD2  
12 2193054 Nguyễn Thi Thu  54KD3  
13 2093654 Nguyễn Đức  Toàn  54KD3  
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: