LỊCH NỘP VÀ CHẤM ĐỒ ÁN 01 KHÓA 59KD-QH

Tất cả sinh viên các lớp 59KD-QH sẽ nộp đồ án dân dụng Bến xe điện du lịch vào sáng thứ 7 ngày 17 tháng 10 năm 2015. Giáo viên sẽ chấm và nhận xét bài tại chỗ. Thời gian chấm bài từ 8h sáng tại sảnh H2 và sảnh G3. Khi chấm bài, tất cả cácContinue reading “LỊCH NỘP VÀ CHẤM ĐỒ ÁN 01 KHÓA 59KD-QH”

Advertisement