KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2015-2016 CỦA SINH VIÊN KHOÁ 56KD-QH NGÀNH KIẾN TRÚC – QUY HOẠCH

THỜI GIAN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: 15 TUẦN  (TUẦN 31 ĐẾN TUẦN 45): từ ngày 07/02/2016 đến ngày 18/6/2016 – Tuần 30 (từ ngày 29/2/2016 đến 05/3/2016) : Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp + Giao đồ án TN – Tuần 31 đến hết tuần 32 (từ ngày 07/3/2016 đến ngàyContinue reading “KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2015-2016 CỦA SINH VIÊN KHOÁ 56KD-QH NGÀNH KIẾN TRÚC – QUY HOẠCH”