THÔNG BÁO

Đề nghị lớp trưởng các lớp sau lên văn phòng Bộ môn lấy bài Vẽ ghi, Thiết kế nhanh của học kỳ 2, năm học 2015-2016 về cho lớp.

Thời gian: 9h00 sáng thứ Tư 10/8/2016

Vẽ ghi: Lớp 59KD1, 59KD2, 59KD3, 59KD4, 59KD5, 59KD6

Thiết kế ý tưởng 1: 59 KD1, 59KD2, 59KD3, 59KD4, 59KD5, 59KD6, 59KDE

Địa điểm: Văn phòng Bộ môn.

Đề nghị sinh viên đến đúng giờ.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: