THÔNG BÁO ĐIỂM BLOCK 2, HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018

Để tránh sai sót, bộ môn thông báo điểm lên website trước khi gửi Phòng đào tạo. Sinh viên nào thắc mắc về điểm, mời lên phòng 509.A1 để được giải đáp. Đối với môn đồ án 2, sinh viên thắc mắc điểm mang theo phiếu thông đồ án, đồ án, mô hình để đượcContinue reading “THÔNG BÁO ĐIỂM BLOCK 2, HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018”

Advertisement