DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP ĐA1, 2 LOPNV20

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP NV20 Môn/nhóm: 351616 – Đồ án dân dụng 1 nhóm LOPNV20 STT Mã Sinh Viên Tên Sinh Viên Mã lớp GVHD Ngày bắt đầu Ngày kết thúc 1 2172457 Nguyễn Thanh Bình 57QH Nguyễn Trường Giang Tuần 11 (26/2/2018) Kết thúc tuần 18 (16/4/2018) Nộp bài tuần 19 vào 15h00,Continue reading “DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP ĐA1, 2 LOPNV20”

Advertisement