THÔNG BÁO ĐIỂM BLOCK 2, HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018

Để tránh sai sót, bộ môn thông báo điểm lên website trước khi gửi Phòng đào tạo. Sinh viên nào thắc mắc về điểm, mời lên phòng 509.A1 để được giải đáp.

Đối với môn đồ án 2, sinh viên thắc mắc điểm mang theo phiếu thông đồ án, đồ án, mô hình để được giải đáp.

  1. Đồ án 2: 61KD1; 61KD2; 61KD3, 61KD4; 61KD5, 61KDE, 61KDF, 61QH1, 61QH261KDNT;
  2. Lịch sử kiến trúc: 61KD1; 61KD2; 61KD3; 61KD4; 61KD5; 61KDE61KDF
  3. Cơ sở tạo hình: 61KD1; 61KD2; 61KD3; 61KD4; 61KD5; 61KDE; 61KDF; 61KDNT
  4. Cơ sở kiến trúc 1: 62KD1; 62KD262KD3; 62KD4; 62KD5; 62KDNT62QH1;
  5. Thiết kế ý tưởng: 60QH1; 60QH2
  6. Lý thuyết sáng tác và CSTHKT: 61QH1; 61QH2

TOÀN BỘ ĐIỂM ĐÃ ĐƯỢC CẬP NHẬT.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: