DANH SÁCH SINH VIÊN TTCBKT ĐỢT 2 NĂM HỌC 2018-2019

Danh sách sinh viên (sv liên hệ với Thầy hướng dẫn để biết kế hoạch làm việc)

Thời gian làm việc: từ tuần 17 (26/11/2018) đến tuần 21 (24/12/2018)

Kể hoạch thực hiện

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s